Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr III/192/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i wyboru ofert na realizację zadań
własnych Miasta Jasła w 2014 r. z zakresu pomocy społecznej
oraz z zakresu wspierania rodziny, które mogą być dotowane z
budżetu Miasta Jasła.
18.06.2015 więcej
Zarządzenie Nr III/191/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta Jasła na 2013 r. oraz zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
18.06.2015 więcej
Zarządzenie Nr III/190/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie wzajemnych rozliczeń między jednostkami w ewidencji i
łącznym sprawozdaniu finansowym.
18.06.2015 więcej
Zarządzenie Nr III/189/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
18.06.2015 więcej
Zarządzenie Nr III/188/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
18.06.2015 więcej
Zarządzenie Nr III/187/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta Jasła na 2013 r.
18.06.2015 więcej
Zarządzenie Nr III/186/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania
złożonych ofert w ramach otwartego konkursu na realizację
zadań publicznych w zakresie profilaktyki oraz przeciwdziałania
uzależnieniom..
18.06.2015 więcej
Zarządzenie Nr III/185/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta Jasła na 2013 r.
18.06.2015 więcej
Zarządzenie Nr III/184/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania
złożonych ofert na realizację zadań własnych gminy z zakresu
pomocy społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny, które
mogą być..
18.06.2015 więcej
Zarządzenie Nr III/183/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
18.06.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się